MAHDI ???SEJAK dahuluhinggalah ke hari ini masalahsiapakah sebenarnya AI-Mahditidak henti-henti menjadiperkara yang diperbahaskan.Akibat daripada itu, terdapatsetengah golongan umat Islamyang cuba mengandaikanseseorang sebagai Al-Mahdi.Sementara setengah pihakpula (Ahlu Sunnah WaIJamaah) tidak menetapkanseseorang sebagai Al-Mahdi,sebaliknya menyerahkanperkara tersebut kepadaurusan Allah SWT. Apa yangpenting bagi kita ialah yakinakan kemunculannyasebagaimana yangdikhabarkan oleh RasulullahSAW.Bagi menjelaskansiapakah sebenarnya Ai-Mahdi, marilah kita merujukkepada kitab-kitab para ulamaIslam yang mu’tabar dandiakui kesahihannya. Di antarakitab-kitab tersebut ialah Al-Hawi Lii Fatawa karanganImam As-Suyuti, Mukhtasar FilMahdi Al-Muntadzar dan As-Sawaiqul Mukhriqat karanganIbnu Hajjar Al-Haitami, At-Tawadhihu Fl Tawaturi Ma JaaFil Muntadziri Waddajal WalMasihi karangan Al-AllamahAsSyaukani, Ibrazul WahmilMaknun Min Kalam IbniKhaldun karangan Al-Muhaddits Sayid Ahmad SiddiqAl-Ghumari dan banyak lagikitab-kitab lainnya yangmenerangkan secara jelastanda-tanda dan sifat-sifat Al-Mahdi sebagaimana yangdisebutkan oleh hadits-haditsRasulullah SAW.Kitab-kitab tersebutmenerangkan bahawa namaAl-Mahdi ialah Muhammad binAbdullah sementaragelarannya pula ialah AbuAbdullah. Menurut riwayatyang sah Al-Mahdi adalah dariketurunan Sayidina Hassan binAli. Sesungguhnya telah tsabitbahawa Al-Mahdi adalahketurunan Hassan bin Alisebagaimana yang tersebut didalam hadits sahih yangdiriwayatkan oleh Al-ImamAbu Daud dalam Sunannya,“Telah berkata Alisambil memandang puteranya ­Hassan,” SesungguhnyaPuteraku ini ialah sayidsebagaimana yang telahdinamakan oleh Nabi SA W.Dari keturunannya akan lahirseorang lelaki yang namanyaseperti nama Nabi kamu,menyerupai baginda dalamperangai dan tidakmenyerupai baginda dalamrupa dan bentuk.”Hadits ini telahdisahkan oleh para ulama diantaranya Al-Manawi di dalamkitabnya Al-Kabir, Ibnu Atsirdalam kitabnya An-Nihayah,Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalankitabnya Gharibul Hadits danAl-Manarul Munif Fi SahihiWad Dha’if, Al-MuhadditsSayid Ahmad Siddiq Al-Ghumari di dalam kitabnyaAqidah Ahlil Islam Fi Nuzuli IsaAS dan lain-lain lagi.Di dalam kitab NaqdulManqul m.s 😯 pengarangkitab tersebut memetikkenyataan lbnu Qayyim Al-Jauziyah, “kebanyakan hadits-hadits menunjukkan bahawaAl-Mahdi adalah anak dariSayidina Hassan bin Ali.”Abu Thahir MuhdSyamsul Haq dalam kitabnya‘Aunal Ma’bud (syarah SunanAbu Daud), memetikkenyataan Al-Hafiz Imanuddinyang menyebut bahawahadits-hadits mengenai Al-Mahdi menunjukkan bahawaIa dari ahli bait RasulullahSAW, zuriat Fatimah dananaknya Hassan bin Ali. (silarujuk kitab ‘Aunal Ma’budjuzu’ II m.s 374 dan 382)Tersebut di dalamkitab Hasyiah As-Sabban ms137, bahawa riwayat yangmengatakan Al-Mahdi dariketurunan Al-Hussin adalahterlalu lemah. Sementara didalam kitab Al-Iza’ah m.s 147riwayat yang mengatakan Al-Mahdi dari keturunan AI-Hussin bin Ali adalah dha’if.Terdapat juga hadits-hadits yang menyatakanbahawa Al-Mahdi dariketurunan Al-Abbas bin AbdulMuttalib. Maka para ulamahadits menghimpunkan haditsyang berlawanan. Iaitu hadits-hadits yang mengatakan Al-Mahdi dari keturunan SayidinaHassan bin Ali adalah sah danhadits yang mengatakan AI-Mahdi dari keturunan Al-Abbas dan Al.Hussin adalahdha’if. Ini adalah sebagaimanakenyataan yang dibuat olehAl-Hafiz Abut Hassan Ad-Darqatni.Hadith Tentang Al-Mahdi1. Dari Jabir binAbdullah ra katanya ; “Akumendengar Rasulullah SAWbersabda, : “Sentiasa ada dikalangan umatku golonganyang berperang di ataskebenaran, mereka sentiasazahir hingga hari Qiamat.Sabdanya lagi: “Kemudianturun Isya bin Maryam AS darilangit, dan berkata pemimpinmereka (Imam Mahdi), silalahmenjadi imam solat kami danNabi Isya menjawab, tidak,bahawa sebahagian Kamusebagai kemuliaan Allah SWTke atas umat ini (umat Islam) .Hadtih riwayat Muslim.2. Dari Ali bin AbuTalib bahawa Rasulullah SAWbersabda : “Al-Mahdi itu dariahlul bait, Allah membawakebaikan dengannya dalamsatu malam. Hadith riwayatImam Ahmad.3. Dari Dzar dariAbdullah dari Nabi SAW yangbersabda : “Sekiranya duniahanya tinggal sehari sahaja(sebelum qiamat) nescayaAllah memanjangkan hari itusehingga bangkit padanyaseorang lelaki dariketurunanku atau dari kaumkeluargaku, yang namanya sptnamaku, nama bapanya sptnama bapaku, ia akanmemenuhi bumi dengankeadilan dan saksamasebagaimana bumi dipenuhikezaliman dan kekejaman.Hadith riwayat Abu Daud danTurmizi.4. Dari Abu Said Al-Khudri ra berkata : “Aku telahmendengar Rasulullah SAWbersabda ; “Akan lahir dariumatku seorang lelaki yangmenyeru dengan sunahku,Allah menurunkan hujan darilangit untuknya, bumimengeluarkan kasil dandarinya buni dipenuhi dengankedurjaan dan kekejaman. Iamemerintah umat ini selamatujuh tahun dan akan beradadi baitul Maqdis. Hadithriwayat At-Tabarani.5. Dari Aishah rakatanya, Rasulullah SAW telahbersabda : “Al-Mahdi ituseorang lelaki dari cucuku, iaakan berperang atasSunnahku spt aku berperangatas wahyu”. Hadith riwayatNa’im bin Hammad6. Dari Said bin Al-Musaiyab dari Ummu Salmahyang berkata, “Aku telahmendengar Rasulullah SAWbersabda : “Al-Mahdi itu dariketurunanku dari anak cucuFatimah”. Hadith riwayatMuslim, Abu Daud, IbnuMajah, An-Nasa’i, At-Tabaranidan Al-HakimNamun, tidak terdapathadits yang menyebutmengapa AI-Mahdi dinamakanAl-Mahdi, tetapi terdapat duaatsar sahabat dalam hal ini.Abdullah bin Syuzab berkata,“Sebab ia dinamakanAl-Mahdi ialah kerana iamenunjukkan satu gunung digunung negeri Syam. Iamengeluarkan dari guagunung tersebut lembaran-lembaran kitab Taurat. Al-Mahdi berhujah melawanorang-orang Yahudimenggunakan kitab tersebutdan mereka akhirnya kalah.Maka salah satu kumpulanorang-orang Yahudi memelukIslam.” Atsar ini diriwayatkanoleh Al-Hafiz Ad-Dani dalamSunannya.Daripada Ka’ab binAlaqamah berkata,“Sebab dinamakannyaAl-Mahdi ialah kerana iamenunjukkan pada suatuperkara yang telah hilang, diamengeluarkan peti dari negeriAntakiah (peti berisi lembarankitab Taurat dan lain-lain).Diriwayatkan oleh Na’im binHammad dalam kitabnya Al-Fitan.Al-Muhaddits SayidAhmad Siddiq Al-Ghumarimenerangkan di dalamkitabnya Aqidah Ahlil Islam FiNuzuli Isa AS bahawa Al-Mahdidilahirkan di Madinah Al-Munawwarah serta dibesarkandi sana. Sebelum umat Islamberbai’at dengannya,berlakulah satu peperanganyang besar di antarapenduduk Madinah dengantentera-tentera As-Syufiani.Dalam peperangan tersebut,penduduk Madinah mengalamikekalahan dan mereka laribersama-sama Al-Mahdi keMakkah. Di Makkah datanglahorang dari berbagai-bagalnegeri kerana berbai’atdengannya di suatu tempatiaitu di antara Hajar Aswaddan Maqam Ibrahim. Tanda-tanda keluarnyaAl-Mahdi dinyatakan di dalamhadits yang diriwayatkan olehAbu Said, Ummu Salamah,Aisyah bin Malik dan HuzaifahAl-Yamani. Di antara tanda-tandamenunjukkan kemunculan Al-Mahdi itu ada beberapaperkara: 1. Pecah Sungai Furat yangterbesar dalam negeri Iraqmasuk ke Laut Parsi.2. Gerhana bulan pada awalmalan daripada bulanRamadhan dan gerhanamatahari dari awal bulanRamadhan.3. Gerhana bulan dua kalidalam bulan Ramadhan4. Naik tanduk di langitumpama beberapa gigi.5. Naik bintang yang berekoryang cerah di sebelah timur6. Zahir api yang besar daritimur selama tiga malam atautujuh malam7. Zahir kelam pada langit.8. Zahir merah pada langityang berhamburan ia padasegala tepi langit yang laindaripada merah di tepi langityang biasa.9. Seruan yang umum darilangit kepada sekelian ahlibumi dengan loghat masing-masing bahawa Al-Mahdi telahzahir.10. Tenggelam kampungKhrastan di dalam negeriSyam (Syria).11. Diserukan daripada Iangitakan nama Imam Mahdidengan seruan yang tersangatkuat hingga didengar oleh alhibumi danipada Timur keBarat. Maka orang yang tidurmenjadi jaga, orang yangberdiri menjadi duduk danorang yang terduduk menjaditerdiri di atas kedua kakinyakerana terlalu terkejut.12. Zahir jemaah dari lelaki ataukuda di dalam bulan Syawal.Kemudian maka kedengaransuara yang menunjuk atasyang bathil. Peperangandalam bulan Zulhijjah sertaramai sehingga mengalirdarah di atas Jamratul Aqabahdi Mina (tempat melontar).13. Zahir banyak gempa bumi.14. Datang dua seruan dari langit.Seruan yang pertama iaitulahseruan daripada langit dengankatanya, “Ketahuilah olehmuakan bahawa seorang yangkeluar pada bumi yangbernama Mahdi itusebenarnya keluargaMuhammad.” (Dan seruankedua) iaitulah seruan syaitandengan katanya, “Ketahuilaholehmu bahawa seorang yangkeluar pada bumi yangbernama Mahdi itusebenarnya dari ketuargaIsa.” (Lihat AdDuratun Nafi’ahFi Isyratis Sa’ah)Setengah-tengah ulama’ telahmenamakan tokoh-tokohtertentu sebagai Al-Mahdi. Al-Mahdi yang merekamaksudkan ialah pemimpin-peminipin Islam yang adilselepas Rasulullah SAW.berpandukan hadits RasulullahSAW,“Tetaplah kamudengan sunnahku dan sunnahkhulafa Ar-Rasydin Al-Mahdi(yang mendapat petunjuk).”— Riwayat Abu Daud dan At-Tarmizi Berpandukan hadits ini makapara ulama Ahli Sunnah WalJammah ada yang menentukanseseorang sebagai Al-Mahdi,tetapi bukanlah sebagai Al-Mahdi Muntadzarsebagaimana yang disebutoleh Rasulullah SAW yangmuncul di akhir zaman.Hassan IbrahiniHassan dalam kitabnya,Tarikhul Islam jüzu’ I m.s 407menyebut dengan panjanglebar akan masalah ini danmenjelaskan, “Bahawa Al-Mahdi yang dikatakan olehbeberapa ulama’ di dalamkitab-kitab mereka adabeberapa orang itu bukanlahAl-Mahdi yang akan muncul diakhir zaman.”Al-Imam AhmadHanbal sendiri pernahmenyebut, “BahawasanyaUmar bin Abdul Aziz tidaksyak lagi adalah ia Al-Mahdi,tetapi bukanlah Al-Mahdi yangakan keluar di akhir zaman.Tetapi adalah Al-Mahdi yangmendirikan kebenaran dankebajikan” (sila lihat kitabNaqdul Manqul ms 78-79)Golongan Syiah yangberpendapat bahawaMuhammad bin Al-Hassan Al-Askari sebagai Al-Mahdi jugatidak menyebutnya sebagai Al-Mahdi Muntadzar yang munculdi akhir zaman. Sebaliknyamereka menyebutnya sebagaiAl-Mahdi yang akanmemimpin mereka ataskebenaran dan kebajikan. (silalihat kitab ‘Aunal Ma’bud juzu’II ms 382)